Keimyung Med J Search

CLOSE


Author index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Anil Kumar Yadav 1 Tae Hoon Yim 2
Jae Yun Yang 1 Suk Joong Yong 2
Ji Young Yang 1 In Seol Yoo 1
Kiwook Yang 3 Su Jin Yoo 1
Seon Hee Yang 2 Hyuck Jun Yoon 2
Young Jun Yang 1 Seung Hyun Yoon 1
Seonhee Yang 1 Bangbu Youn 2
Yun-Yi Yang 1 Sung Ken Yu 1
Chang Ki Yeo 2 Donguk Yu 1
Young Do Yeo 1 Jin Tak Yun 1
Ha Ram Yi 1 Ji-Min Yun 1
Hyon Ah Yi 1


ABOUT
BROWSE ARTICLES
EDITORIAL POLICY
FOR CONTRIBUTORS
Editorial Office
1095 Dalgubeol-daero, Dalseo-gu, Daegu 42601, Korea
Tel: +82-53-258-7581    E-mail: tinlib@dsmc.or.kr                

Copyright © 2024 by Keimyung University School of Medicine.

Developed in M2PI

Close layer
prev next